Skip to content

Móricz Zsigmond szavait idézve: „Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.” A pedagógus pálya szépsége éppen ebben rejlik, hogy a mindenre kíváncsi gyermek bizalmába fogadja a felnőttet, felnéz rá és szomjazza azt a tudást, melyet átad neki a tanítója. Magyarországon minden év június első vasárnapján köszöntik a köznevelésben és a felnőttoktatásban dolgozókat. Idén az Arany János Általános Iskolából Kozákné Tóth Gabriella vehette át a Szentgotthárd Közoktatásáért Díjat Huszár Gábor polgármestertől, a június 21-én megrendezett tanévzáró ünnepségen pedig Schleipfnerné Gáspár Andrea tagintézmény-vezetőtől a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Ez utóbbi díjat kapta meg Rogán Andrea is, aki szintén a szentgotthárdi oktatási intézmény tanítója volt éveken keresztül. Az általános iskola további két pedagógusának, Bediné Molnár Zsuzsannának és Majczán Józsefnének Fodor István, Tankerületi Igazgató elismerő oklevéllel köszönte meg több évtizedes szakmai munkáját.
A kitüntetett kollégák pályafutásuk során lelkiismeretesen, odaadóan végezték munkájukat, szem előtt tartva a kisdiákok érdekeit oly módon, hogy tudásuk időről-időre gyarapodhasson és egészséges lelkületű, tisztességes felnőttekké váljanak. Olyan emberekké, akik boldogan, nyitottan és sikeresen élhetnek a jövőben.
Munkájukhoz szívből gratulálunk és - miután mindannyian nyugdíjba vonultak - kívánunk nekik szép és tartalmas nyugdíjas éveket!

 

SZENTGOTTHÁRD és TÉRSÉGE
ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM
ARANY JÁNOS 1-4. ÉVFOLYAMOS
ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
9970 Szentgotthárd, Arany János u. 2.

Igazgató tel.: 06/30 311-4780
Titkárság tel.: 06/30 311-5790
E-mail: igazgato@sztg-arany.edu.hu

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2021.szeptember 1-jétől intézményünk Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola néven, 8 évfolyamos általános iskolaként fog tovább működni. 13 év után újra iskolánkban folytathatják tanulóink tanulmányaikat a 4. osztályt követően. Célunk az, hogy az alsó tagozaton elkezdett színvonalas oktató-nevelő munkát folytatva, a gyerekek személyiségjegyeinek, egyéni képességeinek ismeretében a továbbtanuláshoz széles körű tudást, stabil alapokat nyújtsunk. Ennek érdekében fontosnak tartjuk a nyugodt, de aktív munkára serkentő iskolai légkör biztosítását, a türelmes, szeretetteljes, de fegyelmet tartó, nevelő célzatú tanár-diák kapcsolat kialakítását. Továbbra is nagy hangsúlyt helyezünk - Arany János nevéhez méltóan - anyanyelvünk és a magyar kultúra ápolására. Ahogy eddig is, ezután is kiemelt szerepet kap iskolánkban a környezetvédelem, a gyerekek életre nevelése, a tanulási technikák megtanítása, hagyományaink ápolása és a nemzeti értékeink megőrzése mellett a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása.

Iskolánk erőssége a magas színvonalú nyelvoktatás, melyet kiváló nyelvtanárainknak köszönhetünk. Felső tagozaton is folytatjuk a tanulóink életkori sajátosságaihoz igazodó nyelvtanulást, változatos módszerekkel, beszédcentrikus tanítással alapozzuk meg a nyelvvizsgához szükséges tudást. Hagyományos osztályainkban a következő tanévtől is angol és német nyelv közül választhatnak a tanulók, 4. osztálytól pedig biztosítjuk a lehetőséget az emelt óraszámú nyelvtanulásra. Továbbra is kulcsfontosságú lesz számunkra a köztünk élő nemzetiségek nyelvi, irodalmi, kulturális örökségének megőrzése, ápolása. Az alsó tagozatunkon népszerű német, illetve szlovén nemzetiségi oktatást felső tagozaton is folytatni fogjuk.

Iskolánkban továbbra is lehetőség lesz katolikus, és evangélikus hittan tanulására, illetve a hittan helyett etika tantárgy választására. A felső tagozaton is 1 hittan illetve 1 etika óra lesz, melyeken továbbra sem lesz érdemjeggyel történő értékelés.

Az alsó-felső tagozat közötti átmenet megkönnyítése érdekében tanulóink részére tanulószobát biztosítunk, illetve a készségtantárgyakat 6. osztályig műveltségterülettel rendelkező tanító szakos pedagógusok is tanítják. A tanórákon és a szabadidős tevékenységek szervezése során törekszünk arra, hogy tanulóinknak lehetőségük legyen minél többféle tevékenység kipróbálására. Kiemelten kezeljük az egyéni lemaradások, problémák kompenzálását és a tehetség kibontakoztatását. Megfelelő létszámú jelentkező esetén természetvédelmi, történelem, matematika, informatika, rajz, háztartástan, olasz nyelv és újságíró szakkör indításával, előkészítők szervezésével, tantárgyi versenyekre való felkészítéssel ösztönözzük a gyerekeket ismereteik bővítésére, ezzel is támogatva azt, hogy könnyebben döntsék el, milyen irányban szeretnék az általános iskola befejezése után folytatni tanulmányaikat. Énekkarunk alsó és felső tagozaton egyaránt lehetőséget ad a közös éneklés örömének megtapasztalására, illetve a közönség előtti szereplésre.

Céljaink között szerepel, hogy minden gyermek megtalálja azt az örömteli mozgásformát, melyet a tanulás mellett szívesen űz, a későbbiekben pedig az élete részévé válik, hiszen a sportnak nemcsak az egészségmegőrzésben van hatalmas szerepe, hanem az önbizalom növelésében, a közösség formálásában is. Éppen ezért tanulóink jóga, atlétika, foci szakkörök közül is választhatnak, valamint a következő tanévtől a heti 5 testnevelés óra egyikén Horváth Kristóf versenytáncoktató segítségével megtanulhatják a társastánc alapjait is.

Szabadidős programjaink keretében felelevenítjük a korábban hagyományos „ Aranyos" diáknapunkat, kerékpáros és gyalogos vándortáborainkat, a nyelvi táborokat, színház- és koncertlátogatásainkat.

Már a nyár folyamán megkezdődik iskolánkban a felső tagozatos oktatáshoz szükséges feltételek kialakítása, terveink között szerepel az iskolai büfé újranyitása. A helyi nevelés-oktatás területén pedig a legjelentősebb célok között szerepel iskolánk tornacsarnokának megépítése.

A Szombathelyi Tankerület segítségével mindent megteszünk azért, hogy az Arany János Általános Iskola megőrizze a több évtizedre visszanyúló következetes nevelési és tanítási elveit, melyek mentén a gyermekek színvonalas oktatásban részesüljenek és olyan nyitott, tisztességes emberekké váljanak, akik az élet bármely területén megállják helyüket.

A felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok e-mailben, telefonon, illetve személyesen is.

Kérem, keressenek bizalommal!

Szentgotthárd, 2021. június 10.

Tisztelettel:

Schleipfnerné Gáspár Andrea
tagintézmény-vezető
E-mail cím: gandrea717@gmail.com
Tel.:06 30 3114780

Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulóinak szülei részére

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Szombathelyi Egyházmegyének a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium egyes tagintézményeinek fenntartói joga átvételére vonatkozó javaslatát az oktatásért felelős miniszter nevében eljárva az oktatásért felelős államtitkár jóváhagyta.

A döntés értelmében 2021. szeptember 1. napjától a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásába kerül:

  • a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium székhelyintézménye, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.-4.
  • Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolája (azzal a módosítással, hogy 1-8. évfolyamos nevelési-oktatási intézményként működteti az Egyház) 9970 Szentgotthárd, Füzesi utca 3.
  • Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája, 9963 Magyarlak, Kossuth Lajos u. 236.
  • Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája Rábagyarmati Telephelye, 9961 Rábagyarmat, Város út 1.

A vallásnézetileg semleges általános iskolai nevelés-oktatást 2021. szeptember 1. napjától a Szombathelyi Tankerületi Központ keretein belül a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola biztosítja. A Tankerületi Központ gondoskodik az állami fenntartású, 1-8. évfolyamos általános iskola működéséhez szükséges feltételek kialakításáról.

Gimnáziumi oktatásra a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumba lehet átjelentkezni.

A 2021/2022-es tanév tervezhetősége érdekében kérem, hogy azok a szülők, akik gyermekeik oktatására állami fenntartású iskolát vennének igénybe, ezt a szándékukat az alábbi nyilatkozat kitöltésével legkésőbb 2021. június 14. napjáig jelezni szíveskedjenek. A nyilatkozatot kérjük a jelenlegi osztályfőnöknek visszajuttatni, vagy a 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 2. szám alatti iskolaépület postaládájába elhelyezni szíveskedjenek. A nyilatkozat szkennelt formában titkarsag@sztg-arany.edu.hu címre is továbbítható.

Segítő együttműködésüket előre is megköszönöm.

Szombathely, 2021. június 10.

Tisztelettel:

 

 

 

Szombathelyi Tankerületi Központ 9700 Szombathely, Kossuth u. 8.
Tel.: 94/795-225, e-mail: szombathely@kk.gov.hu

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium egyes intézményegységei fenntartói jogának átadásához kapcsolódó szülői véleménynyilvánító szavazás eredménye a következő:

A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tekintetében a fenntartóváltást támogató szavazatok aránya a feladatellátási hely tanulóinak létszámához viszonyítva:

 • a székhelyintézménynél 77,5 %
 • a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájánál 58,5 %
 • a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolájánál 54 %
 • a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Magyarlak-Csörötneki Általános Iskolájánál 87 %
 • a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Magyarlak-Csörötneki Általános Iskolája Rábagyarmati Telephelyénél 91 %.
A fenntartóváltással kapcsolatos végső döntést az oktatásért felelős miniszter hozza meg 2021. május 31-ig.

Tisztelt Szülők!
Az alábbi levélben olvashatják Fodor István tankerületi igazgató tájékoztatóját a fenntartóváltással kapcsolatos szavazás idejéről, módjáról. A korábban megjelenthez képest változott az időpont!

 

Tájékoztató a szülők részére a szavazás_módjáról

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Ehhez segítséget talál iskolánk honlapján: https://sztgarany.hu/beiratkozasi-informaciok-a-2021-22-es-tanevvel-kapcsolatban/

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi az intézményünk részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát a következő e-mail címen: aranyjanosaltisk.sztg@gmail.com  . Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezés során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Ez iskolánkban a következőképpen alakul:

Április 15-én és 16-án 7:00 órától 17.30-ig lesz lehetőség a személyes beiratkozásra előzetesen egyeztetett időpontban. Időpontot foglalni hétköznap 7.30-tól 15 óráig a következő telefonszámon lehet: 06 30 311 47 80.

A beiratkozás során kiemelt figyelmet fordítunk a járványügyi előírások betartására:

Belépéskor kérjük a kézfertőtlenítő használatát, a biztonságos távolság megtartását, a dokumentumok kitöltésénél lehetőség szerint saját toll használatát és a szájmaszk szabályos viselését.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • NEK adatlap diákigazolvány igényléséhez ( később is leadható)
 • jelentkezési lap
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 • hit-és erkölcstan illetve az etika tantárgy választásáról szóló nyilatkozat
 • nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
 • idegen nyelv választásáról (német vagy angol) szóló nyilatkozat
 • nyilatkozat arról, hogy egyházi vagy tankerületi fenntartású iskolába kívánja beíratni gyermekét egy esetleges fenntartóváltás esetén
 • nyilatkozat az étkezési igényről

Elektronikus, online formában történő beiratkozás esetén, kérjük, hogy az aranyjanosaltisk.sztg@gmail.com e-mail címre szíveskedjenek elküldeni azokat a dokumentumokat fénykép vagy szkennelt formában, amelyeket nem tudnak a Kréta felületére feltölteni.

Akár online, akár személyesen történik a jelentkezés az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik a tájékoztatást Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 A beiratkozáshoz szükséges az óvoda OM azonosítója és gyermekük oktatási azonosítója. Ezeket az adatokat gyermeke óvodájától kérheti el. Természetesen iskolánk fenntartója, a Szombathelyi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Szentgotthárd, 2021. március 31.

 Schleipfnerné Gáspár Andrea Tagintézmény-vezető

Iskolánk február 19-én rendezte meg a STOP COVID- napot, melynek célja az volt, hogy a gyermekek minél többet megtudjanak a vírusról, annak lehetséges megelőzéséről, de mindezt játékos módon ismertessék meg velük a pedagógusok. Ennek az eseménynek az egyik eleme az Utazás a jövőbe - Milyen lesz az életünk a COVID után? című rajzpályázat volt, melyet az Arany János Általános Iskola a St.Gotthard Spa & Wellness fürdővel együtt közösen hirdetett meg. Nem csak Szentgotthárdról, de Vas megyéből is szép számmal küldtek be alkotásokat az alsó tagozatos diákok, akik kreatív módon, ötletesen jelenítették meg papíron mindazt, amelyre a korlátozások alatt igazán vágynak. Utazás, együtt töltött napok a nagyszülőkkel, osztálykirándulás, mozizás, sporteseményeken való részvétel mind-mind visszatérő témaként jelentek meg a rajzokon. A legtöbb esetben ceruzával és filccel készültek a pályaművek, de akadt olyan tanuló is, aki ecsethez és vízfestékhez nyúlt a képe elkészítéséhez.
Krajczár Mária és Csalló Adrienn rajztanárok szívesen vállalták a zsűrizést, akik amellett, hogy értékelték a beérkezett rajzok minőségét, az alkotó precizitását, a technikát, amellyel készítette pályaművét, még a kép érzelmekre való hatását is figyelembe vették.
Köszönjük a St.Gotthard Spa & Wellness fürdőnek, a DM-nek és a Szombathelyi Tankerületnek, hogy a rajzpályázat szervezésében és díjazásában segítséget nyújtottak iskolánknak.
A rajzpályázaton végül a következő eredmények születtek:
Rába Lilien 7 éves, 1. osztályos tanuló I. évfolyam 1. helyezett Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola, Vasszécseny Felkészítő pedagógus: Koósné Patkós Renáta
Ács Hanna 7 éves, 1. osztályos tanuló I. évfolyam 2. helyezett Arany János Általános Iskola, Szentgotthárd Felkészítő pedagógus: Kozóné Stern Eszter
Vigh Leoni 7 éves, 1. osztályos tanuló I. évfolyam 3. helyezett Arany János Általános Iskola, Szentgotthárd Felkészítő pedagógus: Kozóné Stern Eszter
Horváth Zsófi 7 éves, 1.osztályos tanuló I. évfolyam Különdíj Arany János Általános Iskola, Szentgotthárd Felkészítő pedagógus: Dancsecsné Bálint Zsuzsanna
Bujdosó Lili 8 éves, 2. osztályos tanuló II. évfolyam 1. helyezett Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla Tagiskolája, Körmend Felkészítő pedagógus: Klimász Csabáné
Kakas Krisztián 8 éves, 2. osztályos tanuló II. évfolyam 2. helyezett Szentgotthárd és Térsége Ált.Isk. és Gimnázium Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája Felkészítő pedagógus: Háklár Zoltánné
Borsos Hanga 8 éves, 2. osztályos tanuló II. évfolyam, 3. helyezett Gothard Jenő Általános Iskola, Szombathely Felkészítő pedagógus: Horváth Mónika
Oroszlán Emma Róza 2. osztályos tanuló II. évfolyam Különdíj Arany János Általános Iskola, Szentgotthárd Felkészítő pedagógusok: Némethné Kis Emerencia
és Lovenyák Nikolett (főiskolai hallgató)
Pável Rozi 8 éves, 2. osztályos tanuló II. évfolyam Különdíj Arany János Általános Iskola Felkészítő pedagógus: Jandrasitsné Kutasi Alexandra
Csapó Kincső Judit 8 éves, 2. osztályos tanuló II. évfolyam Különdíj Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla Tagiskolája, Körmend Felkészítő pedagógus: Klimász Csabáné
Tóth Levente 9 éves, 3. osztályos tanuló III.évfolyam 1. helyezett Arany János Általános Iskola, Szentgotthárd Felkészítő pedagógus: Kulcsárné Bartakovics Edit
Sass Gréta 9 éves, 3. osztályos tanuló III. évfolyam 2. helyezett Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla Tagiskolája, Körmend Felkészítő pedagógus: Szávai Nikolett
Gecse Ábel 9 éves, 3. osztályos tanuló III. évfolyam 3. helyezett Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Ják Felkészítő pedagógus: Weidinger Veronika
Szollár Barnabás 9 éves, 3. osztályos tanuló III.évfolyam Különdíj Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla Tagiskolája, Körmend Felkészítő pedagógus: Simon Attiláné
Nagy Abigél Emma 9 éves, 3. osztályos tanuló III. évfolyam Különdíj Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Ják Felkészítő pedagógus: Weidinger Veronika
Bozi Bianka 10 éves, 4. osztályos tanuló IV. évfolyam 1. helyezett Csaba József Általános Iskola, Csákánydoroszló Felkészítő pedagógus: Profeld Rita
Korona Panka 10 éves, 4. osztályos tanuló IV. évfolyam 2. helyezett Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla Tagiskolája, Körmend Felkészítő pedagógus: Tóth Anikó
Császár Zsófia 10 éves, 4. osztályos tanuló IV. évfolyam 3. helyezett Csaba József Általános Iskola, Csákánydoroszló Felkészítő tanár: Profeld Rita
Vörös Bálint 10 éves, 4. osztályos tanuló IV. évfolyam Különdíj Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola, Körmend Felkészítő pedagógusok: Keszte Ferencné és Simon Attiláné
Lukács Lara 10 éves, 4. osztályos tanuló IV. évfolyam Különdíj Csaba József Általános Iskola, Csákánydoroszló Felkészítő tanár: Profeld Rita
Szívből gratulálunk a helyezetteknek!😊
 
 
 
 
 
 

Rendhagyó ismeretterjesztő és készségfejlesztő napot tartunk 2021. február 19-én iskolánkban. A különleges nap célja, hogy tanulóink életkori sajátosságának megfelelő módon, játszva tanítsuk a Covid-19 vírussal kapcsolatos tudnivalókat és a védekezés módszereit.

A nap folyamán a kisebb gyermekek bábelőadást láthatnak a Covid-szörny megszelídítéséről, szuperhős tornán vehetnek részt, kézmosó verset és vitamin dalt tanulnak, az idősebbek reggeli tornán és Covid Exatlonon vesznek részt, zöldségmagokat ültetnek. A délelőtt utolsó programja szabadtéren, a hatályos előírásoknak megfelelően zajlik: minden osztály elsétál egy-egy, a rendkívüli helyzet alatt nyitva tartó intézményhez, ahol jelképes ajándékokkal köszönik meg az ott dolgozók munkáját.

A részletes program itt olvasható.

Köszönet Szakály Tamásnak a videó elkészítéséért!

Tisztelt Szülők!

Sajnos ebben a tanévben a járványügyi helyzet miatt iskolánkban elmarad a jól ismert Kukucskáló, amely alkalmat teremthetne arra, hogy a leendő elsősök és szüleik személyesen találkozzanak a tanító nénikkel és megtapasztalják iskolánk gyermekbarát légkörét. A beiratkozással kapcsolatos információkat honlapunkon és Facebook oldalunkon osztjuk meg Önökkel az elkövetkezendő hetekben.

2021 szeptemberében a beiratkozó gyermekek létszámától függően egy hagyományos és egy nemzetiségi osztály indítását tervezzük iskolánkban. Tájékoztatónk első részében a két leendő osztályfőnök, Horváthné Kovács Adrienn és Ligetvári-Németh Katalin bemutatkozását olvashatják.

Horváthné Kovács Adrienn – a hagyományos osztály osztályfőnöke 2021 szeptemberétől:

Az Arany János Általános Iskola számomra nemcsak munkahely, hanem gyermekkorom iskolája. Tanítványaimnak azokat az értékeket, tudást és hagyományokat adom át, melyeket itt szereztem hajdanán. Alapvető számomra ezáltal az emberség, a tolerancia, a gyermekekhez pedig szeretettel és türelemmel fordulok.

Az általam használt változatos tanítási módszerek és eszközök elősegítik a könnyebb és élvezetesebb tanulást. Állandó motivációt jelent számomra a tehetséges diákok fejlesztése, a gyengébbek felzárkóztatása. Munkám során fontosnak tartom a lassabb, de biztosabb haladást.

A zene számomra lételem. A muzsika megszerettetése a gyermekekkel öröm és kihívás is egyben, amely folyamatos megújulásra ösztönöz. Az énekkar vezetőjeként saját osztályaimban mindig különös hangsúlyt fektetek ennek a területnek az oktatására. Osztályfőnökként ezenkívül örömmel szervezek túrákat, kirándulásokat és színházlátogatást is a gyermekeknek a kötelező teendők mellett.

A következő tanévben a hagyományos első osztály osztályfőnöke leszek. Nagyon fontos számomra a bizalom kiépítése a kis elsősökkel és szüleikkel, valamint természetesen az is, hogy a tanulók biztos tudással lépjenek négy év után a felső tagozatba.

 

Ligetvári-Németh Katalin – a nemzetiségi osztály osztályfőnöke 2021 szeptemberétől:

Nyelvszakos tanárként szem előtt tartom, hogy tisztelni, tanulni kell más népek nyelvét,  tanítóként pedig azt vallom, hogy anyanyelvünk ápolása kötelesség. Kisdiákjaimnak ezen elvek mentén kívánok irányt mutatni.

Osztálytanítóként szeretetteljes, biztonságos és motiváló környezetet biztosítok a tanulók számára, amely során a számolás és írás elsajátítása is könnyebb számukra. Fontosnak tartom, hogy szívesen járjanak iskolába, így mindig őszinteséggel, elfogadással és türelemmel fordulok feléjük.

A tanórákon gyakran választok olyan tanulási módszereket, melyek hozzájárulnak a gyerekek fejlődéséhez, a társaikkal való együttműködéshez, a reális önértékeléshez. Tanítványaimat sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel ösztönzöm a tanulás során.

Tanóráimat igyekszem minél játékosabb módon megtervezni, melyhez rendszeresen igénybe veszem a rendelkezésre álló digitális eszközöket.

Szeretettel várom a gyermekeket ősztől a nemzetiségi osztályomba! Osztályfőnökként megígérhetem, minden esetben segítségükre leszek.

Nemzetiségi oktatás iskolánkban

Nemzetiségi oktatás a szentgotthárdi Arany János Általános Iskolában YouTube play